Reglamentos

Reglamentos

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APARTAMENTÓW ALICANTE VIEW
POŁOŻONYCH W LOS ARENALES DEL SOL W HISZPANI

Niniejszy regulamin stanowi o warunkach rezerwacji apartamentów zamieszczonych na
stronie internetowej http://www.alicanteview.com

I. Postanowienia Ogólne.
1. Niniejszy regulamin określa warunki wynajmu krótkoterminowego
umeblowanych i wyposażonych apartamentów, w tym warunki dokonywania ich
rezerwacji.
2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część kontraktu najmu krótkoterminowego
Apartamentu.
3. Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:
a) Apartament – lokal opisany szczegółowo na stronie http://www.alicanteview.com
lub portalach ogłoszeniowych, który stanowi przedmiot Rezerwacji lub Najmu,
b) Wynajmujący – Nieruchomości Imper S.C. ul.Sienkiewicza 1C 34-500 Zakopane
obsługująca serwis internetowy http://www.alicanteview.com świadczący Usługę,
c) Opłata – opłata w wysokości 100% ceny za Usługę, która stanowi podstawę
świadczenia Usługi, podlegająca zaliczeniu na poczet Ceny Usługi. Strony mogą
uzgodnić inną kwotę Opłaty lub z niej zrezygnować,
d) Potwierdzenie Rezerwacji – przesłanie drogą mailową odpowiedniego formularza
Klientowi oraz wpłynięcie Opłaty na konto Wynajmującego,
e) Rezerwacja – uprawnienie do korzystania z Apartamentu na warunkach
określonych w niniejszych Regulaminie i Potwierdzeniu Rezerwacji,
f) Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności
prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego,
g) Usługa – usługa najmu Apartamentu opisanego na stronach
http://www.alicanteview.com lub portalach ogłoszeniowych, które Wynajmujący
wynajmuje Klientom na cele mieszkaniowe działając w imieniu własnym. Wynajem
lokali ma charakter krótkoterminowy i nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb
mieszkaniowych Najemców.

II. Przedmiot umowy
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i
wynajmu miejsc noclegowych. Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem serwisu
internetowego www.alicanteview.com jest jednoznaczne z zaakceptowaniem
postanowień Regulaminu. Umowa pomiędzy klientem a właścicielem obiektu zostaje
zawarta w momencie dokonania rezerwacji on-line bądź telefonicznie.

III. Rezerwacja.
1. Celem dokonania rezerwacji usługi, klient rezerwuje pobyt on-line lub
telefonicznie. Na adres e-mail klienta zostanie wysłana rezerwacja wybranego obiektu,
która jest utrzymywana w systemie przez okres 7 dni – w tym czasie powinna wpłynąć
na konto firmy Nieruchomości IMPER s.c. opłata za pobyt. W przypadku braku
potwierdzenia dokonania wpłaty w ciągu 7 dni rezerwacja może zostać anulowana.
2. Celem potwierdzenia Rezerwacji, Wynajmujący przesyła na adres e-mail
Klienta Potwierdzenie Rezerwacji.
3. Dokonanie rezerwacji stanowi potwierdzenie, że Najemca zapoznał się i
zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Wynajmujący lub osoba przez niego upoważniona przesyła Potwierdzoną
Rezerwację, na adres email podany przez Klienta, nie później niż w terminie 72 godzin
od daty wpływu Opłaty na rachunek Wynajmującego.
5. Apartamenty mogą zostać wyjątkowo zarezerwowane w inny sposób, po
uprzedniej konsultacji telefonicznej z Wynajmującym oraz po wyrażeniu przez niego
pisemnej zgody.

IV. Płatność.

1. W przypadku wymaganej Opłaty Klient dokonuje płatności na rachunek
wskazany przez Wynajmującego, podając w tytule własne nazwisko oraz numer
rezerwacji, w taki sposób by rachunek Wynajmującego został uznany nie później niż w
terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania Potwierdzenia Rezerwacji.
2. Uznanie rachunku Wynajmującego Opłatą po terminie wskazanym powyżej,
powoduje nie dojście Rezerwacji do skutku, chyba że mimo tego Wynajmujący dokona
Potwierdzenia Rezerwacji.
3. Płatność Ceny za Usługę dokonuje się na następujących zasadach:
a) bezgotówkowo,
b) przelewem bankowym na rachunek Wynajmującego, nie później niż na 24 godziny
przed pierwszym dniem korzystania z Lokalu,
4. Koszty przelewów bankowych obciążają w całości Klienta.
5. W każdym przypadku płatność całości opłaty za pobyt i uznanie rachunku
Wynajmującego musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego Apartamentu do
dyspozycji Klienta.

V. Zmiany w rezerwacji. Odwołanie najmu.
1. Wszelkie zmiany w rezerwacji oraz jej anulowanie wymaga przesłanie przez
Klienta pisemnej rezygnacji lub zapytania o zmianę na adres apartzakop@gmail.com.
2. Przy anulowaniu Wynajmujący jest uprawniony do pobrania 30% Przedpłaty
jeśli rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym niż 21 dni przed pierwszym dniem
przyjazdu, w którym Klient zamierza rozpocząć korzystanie z Apartamentu.
3. W przypadku anulowania rezerwacji 21 dni przed planowaną datą przyjazdu
kwota należna Klientowi zwracana jest na rachunek bankowy wskazany w formie
pisemnej przez Klienta lub na rachunek, z którego opłata rezerwacyjna została
dokonana.
4. W przypadku gdy rezerwacja nie zostanie odwołana lub gdy odwołanie lub
zmiana nastąpi 21 dni przed planowana datą przyjazdu i później, Najemca zobowiązany
będzie do uiszczenia 50% ceny najmu, zgodnie z dokonaną rezerwacją.
5. Zmiany rezerwacji dokonuje się poprzez anulowanie poprzedniej rezerwacji i
utworzenie nowej. Opłata wpłacona przy poprzedniej rezerwacji ulega zaliczeniu na
poczet Opłaty wynikającej z nowej rezerwacji.
6. W przypadku gdy cena najmu wynikająca z nowej rezerwacji będzie wyższa,
Najemca zobowiązany jest do uzupełnienia kwoty Opłaty, na zasadach określonych w
Paragrafie IV.
7. W przypadku gdy cena najmu będzie niższa, wpłacona nadpłata Opłaty zostanie
zwrócona w sposób ustalony z Najemcą.
8. Zmiana rezerwacji ze strony Klienta w zakresie terminu może nastąpić
najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem najmu pod warunkiem dysponowania wolnymi
terminami i apartamentami.

VI. Odpowiedzialność.
1. W przypadku siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od
żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji
wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Wynajmujący jest
zwolniony z odpowiedzialności.
2. W wyjątkowych sytuacjach Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zamiany
Apartamentu na taki sam lub o wyższym standardzie, za tę samą lub niższą cenę.
3. Apartament jest samodzielnym lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez
Klienta na podstawie stosunku najmu. W związku z powyższym Wynajmujący nie
ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Klienta
lub inne osoby korzystające z lokalu. W szczególności nie ponosi wobec Klienta
odpowiedzialności, o której mowa w art. 846-852 kodeksu cywilnego.

VII. Przyjazd i odbiór kluczy
1. Wydanie Apartamentu Najemcy w pierwszym dniu najmu następuje nie
wcześniej niż o godzinie 16:00 i nie później niż o godzinie 21.00. Na przyjazd w po
godzinie 21.00 zgodę musi wyrazić Wynajmujący. W takim przypadku pobierana jest
dodatkowa opłata w wysokości 20EUR. Wydanie apartamentu przed godziną 16:00
również może nastąpić pod warunkiem wcześniejszego wyrażenia zgody przez
Wynajmującego.
2. Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego o planowanej
godzinie przyjazdu, najpóźniej w dniu poprzedzającym planowany dzień przyjazdu.
Najemca zobowiązany jest natychmiast poinformować Wynajmującego o braku
możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę.
3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec Najemcy za ewentualne
opóźnienia w wydaniu obiektu spowodowane brakiem właściwego zawiadomienia o
godzinie przyjazdu.
4. Odbiór kluczy/karty następuje bezpośrednio w obiekcie. Wydanie apartamentu
następuje na podstawie okazanego Wynajmującemu lub jego przedstawicielowi dowodu
tożsamości, po uiszczeniu Ceny najmu (jeśli płatności nie dokonano przelewem). W
razie wyrażenia takiej prośby Najemcy zostaje przekazany Rachunek za usługę Najmu
lokalu. Właściciel lub jego przedstawiciel prezentuje Klientowi lokal i jego
wyposażenie.
5. Wynajmujący lub jego przedstawiciel może odmówić wydania kluczy do
Apartamentu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz
zachowujących się agresywnie, stwarzających zagrożenie dla osób lub mienia, jak
również w przypadku, gdy z okoliczności wynikać będzie możliwość naruszenia przez
Najemcę postanowień regulaminu.
6. Podczas usługi najmu od Klienta może zostać pobrana zwrotna Kaucja, w
wysokości 250EUR na poczet wystąpienia ewentualnych szkód w wyposażeniu.
7. Kaucja jest zwracana klientowi w przypadku niewystąpienia szkód w
wyposażeniu – gotówką przy opuszczaniu przez Klienta lokalu lub na wskazany
rachunek bankowy.

VIII. Obowiązki Najemcy
1. Liczba osób mogących przebywać w apartamencie jest ograniczona do podanej
w opisie Apartamentu, zamieszczonym na stronie http://www.alicanteview.com lub
portalach ogłoszeniowych. Po godzinie 22:00 w lokalu mogą przebywać tylko osoby
zameldowane.
2. W lokalu zabrania się wprowadzania zwierząt, palenia tytoniu oraz używania
otwartego ognia.
3. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa,
poszanowania zasad współżycia społecznego, w tym do poszanowania ciszy nocnej w
godzinach od 22 do 6. W obiektach, w których obowiązuje regulamin porządku
domowego Najemca zobowiązany jest do jego przestrzegania. Zabrania się organizacji
głośnych i uciążliwych spotkań towarzyskich, prywatek lub imprez w lokalu.
4. Najemca nie może oddawać w podnajem apartamentów oraz przekazywać ich
osobom trzecim oddawać w podnajem apartamentów oraz przekazywać ich osobom
trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
5. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego
dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w
Apartamencie. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany
jest niezwłocznie poinformować przedstawiciela Wynajmującego. Najemcy nie
przysługuje prawo żądania od Wynajmującego zwrotu dokonanych nakładów, chyba że
strony inaczej postanowią na piśmie.
6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w
apartamentach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących
wyposażenia Apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz
komputerowych. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę
zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych.
7. Najemca zobowiązany jest do dbania o Apartament i jego zwrotu w stanie
niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia.

8. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody, jakie
wyrządzi w budynku, w którym znajduje się Apartament, w Apartamencie oraz w
wyposażeniu Apartamentu. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania
Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić go lub jakąkolwiek inną
osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w budynku, w którym
znajduje się Apartament, w Apartamencie oraz w wyposażeniu Apartamentu, a także o
wszelkich roszczeniach osób trzecich w związku z takimi szkodami, w tym właścicieli
mieszkań sąsiadujących z Apartamentem. Jednocześnie Klient zobowiązuje się do
natychmiastowego pokrycia wszelkich szkód. Właściciel ma prawo do pokrycia szkody
z otrzymanej Kaucji. W takim razie Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego
uzupełnienia Kaucji, nie później jednak niż w terminie 2 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o pokryciu szkody z Kaucji. Klient zobowiązany jest do zapłaty czynszu
za pełny okres wynajmu liczony do daty przywrócenia Apartamentu do stanu
pierwotnego, z uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia.
9. Wynajmującemu lub jego przedstawicielowi przysługuje prawo wstępu do
Apartamentu celem usunięcia awarii lub w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia,
że Najemca narusza zapisy niniejszego regulaminu. W przypadku, gdy Najemca nie
będzie obecny w Apartamencie, przedstawiciele Wynajmującego niezwłocznie
skontaktują się z Najemcą.
10. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu w
tym w szczególności zapisów ust. 1-8 niniejszego paragrafu, Wynajmujący
upoważniony jest do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.
Niezależnie od powyższego, może również w razie naruszenia ust. 1, 2, 4, 5 lub 6
niniejszego paragrafu, nałożyć na Najemcę karę umowną w wysokości 500 EUR za
każde naruszenie.
11. Zwrot Apartamentu w ostatnim dniu najmu następuje do godziny 11:00. Zwrot
apartamentu po godzinie 11:00 wymaga wcześniejszego wyrażenia zgody przez
Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest uzgodnić godzinę zwrotu lokalu z
Wynajmującym.
12. Wynajmujący w dniu przekazania Apartamentu wyda Najemcy klucze/kartę. W
przypadku ich zagubienia bądź zniszczenia Najemca zobowiązuje się uiścić dodatkową
opłatę w wysokości 500 EUR . Najemca nie może wymieniać zamków, ani
samodzielnie dorabiać kluczy/karty do Apartamentu.
13. Z chwilą zakończenia okresu najmu, klucze/kartę odbiera Wynajmujący lub jego
przedstawiciel, dokonując jednocześnie przeglądu Apartamentu w obecności Najemcy.
14. W razie niedokonania zwrotu Apartamentu po zakończeniu najmu Najemca
zobowiązany będzie uiszczać Wynajmującemu karę umowną w wysokości 1000 EUR,
za każdą dobę bezumownego korzystania z Apartamentu po dacie zakończenia najmu.
15. W przypadku, gdy Kaucja i kary umowne nie pokryją całej szkody wyrządzonej
Wynajmującemu, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
kodeksu cywilnego.

IX. Ceny
1. Ceny podane w opisie poszczególnych Apartamentów są cenami brutto w
walucie EURO.
2. W cenę najmu wliczone są koszty dostarczania do apartamentu mediów (energii
elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, telewizji kablowej i
internetu).
3. Czas trwania najmu liczony jest w dobach. Doba trwa od godziny 16.00 w dniu
najmu do godziny 11.00 dnia następnego. Ceną najmu Apartamentu jest iloczyn ceny
Apartamentu na ilość dób najmu.
4. Podane w opisie Apartamentów ceny mogą ulec zmianie w okresach
świątecznych, letnich oraz podczas imprez masowych.

X. Dane osobowe.
1. Poprzez korzystanie z usług Wynajmującego i dokonanie Wstępnej Rezerwacji
Klient niniejszym waraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie
danych prowadzonej przez Wynajmującego, odpowiedzialnego za proces rezerwacji.
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia
dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 lipca 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku,
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
2. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich
aktualizacji.

XI. Postanowienia końcowe.
1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemcą jest prawo
polskie.
2. W przypadku Rezerwacji dokonanej przez osobę fizyczną ewentualne spory
rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny zaś w przypadku
Rezerwacji dokonanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub przez
osoby prawne ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Wynajmującego.
3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.08.2014 r. i ma zastosowanie do
rezerwacji, które zostaną złożone po tej dacie.
4. Wszelkie zmiany Regulaminu będą dokonywane przez zamieszczenie nowej
treści Regulaminu na stronie internetowej http://www.alicanteview.com.